Aktiivipassi Tampereelle

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui 17.11.2014 päättämään vuoden 2015 talousarviosta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kannalta isoin asia oli se, että Tampere ottaa vuonna 2015 käyttöön aktiivipassin. Aktiivipassi on yli 12 kuukautta toimeentulotukea saaneille tarkoitettu alennuskortti jolla saa käyttää kaupungin joukkoliikennettä ja liikuntapalveluita alennettuun hintaan. Tällä tavalla on tarkoitus mahdollistaa toimeentulotuen saajien aktiivinen elämä mm. niin että he pienistä tuloistaan huolimatta pääsevät liikkumaan esim. harrastuksiin, palveluihin ja tapaamaan ystäviään.

Aktiivipassista on Tampereella puhuttu pitkään. Idea tuli alunperin Linzistä Itävallasta jossa valtuusto vierailu vuonna 2007. Siellä aktiivipassi oli käytössä ja kokemukset olivat positiivisia. Passin käyttöönotosta on puhuttu sen jälkeen paljon. Vasemmistoliiton lisäksi monet muut valtuustoryhmät ovat olleet aktiivisia asian suhteen. Nyt kuitenkin siirrytään sanoista tekoihin ja aktiivipassista tulee totta.

Alla valtuuston kokouksessa pitämän ryhmäpuheenvuoro vuoden 2015 talousarviosta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tamperelaiset

Taloudellisesti vaikeat ajat jatkuvat edelleen ja maailman talous on taantumassa viidettä vuotta mikä näkyy myös Suomessa ja Tampereella. Ensi vuoden talousarviota on laadittu hankalassa tilanteessa. Menojen tulojen yhteensovittaminen tasapainoiseksi talousarvioksi on tässä tilanteessa vaikeaa. Aikaisempina vuosina on jo tehty monia toimenpiteitä talouden suunnan kääntämiseksi ja itsestään selvät sekä helpot keinot ovat loppuneet.

Viimeaikoina julkisessa keskustelussa on monesti syytelty julkista sektoria, sen kokoa ja toimintaa talouden kriisiytymisestä. Tällaiset väitteet ovat ideologiaan pohjautuvia ja oletuksiltaan vääriä. Tampere käy tästä hyvänä esimerkkinä. Tampereen kaupungin talouden ongelmien syynä eivät ole holtittomasti kasvaneet menot vaan dramaattisesti pienentyneet tulot. Sen vuoksi kaupungin organisaation tai toiminnan syyttäminen tilanteesta on väärin. Tilanne on itse asiassa aikalailla päinvastainen. Tiukassa taloustilanteessa olemme onnistuneet pienentämään kaupungin menojen kasvua ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Tämä osoittaa sen, että julkinen sektori voi halutessaan reagoida talouden muuttumiseen ja onnistua siinä. Tampereen talouden ongelmien taustalla ovat pienentyneet tulot. Kunnallisveron tuotto ei kasva samassa tahdissa menojen kanssa eikä yhteisöveron tuotto ei ole lähelläkään viime vuosikymmenellä vallinnutta tasoa. Erityisen ongelmallista on valtionosuuksien huomattava lasku.

Samaan aikaan kuitenkin kaupunki kasvaa ja kaupunkilaisista yhä useampi on yhä vanhempi. Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme järjestämään palveluita yhä useammalle tamperelaiselle ja yhä useampi ikääntynyt tamperelainen tarvitsee yhä enemmän palveluita. Nämä palvelut on tuotettava lähes samalla raha määrällä kuin aikaisemmin. Viime vuonna Tampere kasvoi noin 3000 asukkaalla. Neljän vuoden päästä Tampereella on noin 20 000 yli 75-vuotiasta asukasta. Tässä tilanteessa tähän palvelutarpeeseen emme voi vastata samoilla keinoilla jolla olemme toimineet aiemmin vaan meidän on keksittävä ja löydettävä uusia keinoja sekä tapoja toimia.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että pormestarin talousarvioesityksen alijäämäisyys olisi valtuustoryhmämme näkemyksen mukaan ollut korjattavissa 0,25 prosentti yksikön korotuksella kunnallisveroon. Tähän ei kuitenkaan löytynyt valmiutta muista ryhmistä. Talousarvioesityksen sisältämä 9,9 miljoonan euron alijäämä on tarkoitus kattaa myöhemmin yksilöitävillä henkilöstösäästöillä. Aikaisempina vuosina Tampereella on löydettykin huomattavia henkilöstösäästöjä kun niitä on suunniteltu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Vasemmistoliitto näkee, että näin on toimittava tässäkin tilanteessa. Henkilöstön mukaan ottamisella saadaan aikaan huomattavasti parempia tuloksia kuin ylhäältä päin käskyttämisellä. Henkilöstösäästöjen yhteydessä on myös väläytelty lomautusten mahdollisuutta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei näe lomautuksia ratkaisuna kaupungin talouden ongelmiin. Tampereen kaupunkia sitovat muun muassa hoito- ja sosiaalitakuu sekä hoitajamitoitukset. Lomautukset saattavat tuoda enemmän menoja kuin tuoda säästöjä ja pahimmillaan ne sotkevat koko organisaation toiminnan pitkäksi aikaa. Lomautus on myös väliaikainen ratkaisu eikä se tuo mitään pysyvää vastausta vaikeaan tilanteeseen.

Pormestarin talousarvioesitys sisältää myös useita hyviä puolia. Lautakuntien tekemien talousarvioesitysten jälkeen talousarvioon lisättiin pormestarikoalition toimesta noin 15 miljoonaa euroa lisää rahaa mikä nosti talousarvion realistiselle tasolle. Tästä suurin osa noin 13 miljoonaa euroa kohdistui terveyttä ja toimintakykyä edistäviin palveluihin jossa tarve on kaikista suurin. Tällä lisärahoituksella voidaan vastata erikoissairaanhoidon ja toimeentulotuen kasvaneihin kuluihin. Samalla se mahdollistaa lisärahoituksen ohjaamisen vammaispalveluihin sekä perusterveydenhuoltoon. Erityisen tärkeänä näen perusterveydenhuollon vahvistamisen. Apulaispormestarina minulle tulee paljon palautetta siitä, että lääkärin vastaanotolle ei pääse riittävän nopeasti ja tähän tilanteeseen haluan itsekin puuttua. Tämä talousarvioesitys mahdollistaa henkilökunnan lisäämisen terveysasemilla mikä nopeuttaa vastaanotolle pääsyä. Talousarvioesitys takaa myös Hatanpään lukion toiminnan jatkumisen ja sen, että perusopetuksen ryhmäkoot voidaan pitää ennallaan eikä niitä tarvitse kasvattaa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle nämä kaikki asiat ovat olleet tärkeitä ja olemme tyytyväisiä, että ne on huomioitu talousarviossa.

Ikäihmisten palveluiden osalta jatketaan rakennemuutosta jolla vastataan palvelutarpeen kasvuun. Ensi vuonna painopiste on kotiin annettavissa palveluissa ja kotihoidon tukevia palveluita lisätään, esimerkiksi kotihoidon lääkäripalveluita laajennetaan eteläiselle kotihoidon alueelle ja kotikuntoutusta vahvistetaan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle erityisen tärkeä asia on ollut köyhyysohjelma ja sen toteuttaminen. Itse toimin köyhyysohjelmaa valmistelleen köyhyystyöryhmän puheenjohtajana ja tässä asemassa pääsin kutsumaan työryhmän jäseniksi asiantuntevia valtuutettuja useista eri valtuustoryhmistä. Työryhmä etsi keinoja köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi ja koosti ehdotuksistaan ohjelman. Käsiteltävässä talousarvioesityksessä on varattu 100 000 euroa köyhyysohjelman toimenpiteiden esittämiseen mikä on aika vähän. Ohjelmassa mainituista keinoista meillä on nyt käsiteltävän talousarvioesityksen puitteissa mahdollisuus toteuttaa ainakin osa. Sosiaalinen luototus aloitetaan ensi vuonna Tampereella. Työryhmän kärkiehdotukseksi nousi aktiivipassi josta Tampereella on puhuttu vuodesta 2007 asti. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut vuonna 2015 Tampere toteuttaa aktiivipassin! Aktiivipassi toteutetaan pilottihankkeena joka sisältää mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä, liikuntapalveluita ja mahdollisesti myös kulttuuripalveluita alennettuun hintaan. Passi koskee yli 12 kuukautta toimeentulotukea saaneita. Palveluiden käyttö ei ole kokonaan ilmaista vaan käyttö sisältää omavastuuosuuden mutta hinta tulee kuitenkin olemaan huomattavan halpa. Pilottihankkeessa keräämme tietoa siitä kuinka moni passiin oikeutetuista ottaa sen käyttöönsä ja millaisia palveluita he käyttävät. Tämä tieto auttaa meitä sitten edelleen kehittämään passia. Passin toteuttamisen yksityiskohdista päättää terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden lautakunta johon tuon asian käsiteltäväksi mahdollisimman nopeasti vuoden 2015 alkupuolella. Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle on erityisen hienoa, että tällainen meille tärkeä pitkään suunniteltu hanke saadaan vihdoinkin toteutettua.

Hyvät valtuutetut, tilanne on todella hankala ja olemme vaikeassa tilanteessa. Talousarviossa pysyminen vaatii ensi vuonna onnistumisia kaikilla alueilla ja se edellyttää, että mitään uusia kaupungista riippumattomia ongelmia ei ilmaannu taloutta ja toimintaa rasittamaan. Talousarvioesityksessä näkyy kuitenkin myös Vasemmistoliiton kädenjälki ja sen vuoksi valtuustoryhmämme kannattaa pormestarin talousarvioesitystä.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *