Talousarvio ja sosiaalinen luototus vuodelle 2016

Huomaan, että blogin päivittämisestä on kulunut jälleen turhan pitkä aika. Tässä kuitenkin lyhyt yhteenveto Tampereen kaupunginvaltuuston talousarviokokouksesta joka pidettiin 16.11.2015. Vasen kaista -verkkolehti on jo julkaissut kokouksesta oleellisimmat tiedot mutta tässä joitakin lisäyksiä.

Kokouksen suurimmat kysymykset liittyivät päivähoitoon eli siihen rajataanko subjektiivista päivähoito-oikeutta ja kasvatetaanko päivähoidon ryhmäkokoja vai ei. Ennen kokousta pormestarikoalition ryhmien (vas. kok. sd. ja vihr.) kesken sovittiin, että esitämme yhdessä ettei ryhmäkokoja kasvateta. Asia siis ratkesi jo ennen kokousta hyvällä yhteistyöllä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta äänestettiin ja äänestys voitettiin niukasti 34-33 eikä oikeutta rajattu. Äänestyksessä kaksi demaria oli rajaamisen kannalla vastoin oman ryhmänsä yhteistä kantaa ryhmäpäätöstään mutta samalla yksi perussuomalainen ja yksi keskustalainen vastustivat rajaamista mikä riitti kääntämään äänestyksen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös aktiivipassikokeilulle jatko ensi vuodelle sekä sosiaalisen luototuksen aloittaminen ensi vuonna Tampereella. Erinomaisia asioita kumpikin!

Kokous kesti noin 12 tuntia ja 20 minuuttia. Kokouksen aikana äänestettiin 61 kertaa. Suurin osa äänestyksistä johtui tänäkin vuonna perussuomalaisten esityksistä, yhtäkään niistä ei hyväksytty. Kaikenlaisten esityksien tekeminen on helppoa. Jokaiseen kaupungin palveluun voi esittää käytettäväksi lisää rahaa eikä kenelläkään ole varmasti ongelmia keksiä uusia hyviä palveluita. Muutosesityksissä määrä korvaa harvoin laatua. Vaatii taitoa saada omat esityksensä läpi ja hyväksytyksi valtuustossa. Samalla pitää hyväksyä, että kaikkea ei voi saada. Vasemmistoliitto on keskittynyt oleelliseen ja saanut omia tavoitteitaan läpi – viimeisimpänä esimerkkinä sosiaalinen luototus.

Alla kokouksessa pitämäni Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, hyvät tamperelaiset

Taloudellinen laskusuhdanne jatkuu edelleen eikä viitteitä nopeasta käänteestä parempaan ole näkyvissä. Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on samanlainen kuin aikaisempinakin vuosina tällä valtuustokaudella – tulot eivät kasva samaa tahtia menojen kanssa. Tosin menojen hallinnassa Tampere on onnistunut hyvin. Aikaisempaan verrattuna nettomenojen kasvu on ollut hyvin maltillista. Tässä onnistumisesta kuuluu suuri kiitos kaupungin työntekijöille. Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eivät kasva samassa suhteessa palvelutarpeen kanssa. Tampereen asukasmäärä kasvaa koko ajan ja samalla asukkaiden palvelutarpeet kasvavat. Meidän on huolehdittava lapsista, ikääntyneistä ja kaikista muistakin tamperelaisista. Työllisyystilanne on edelleen vaikea ja se on yksi suurimmista Tampereen ongelmista. Työn puute rasittaa sekä ilman työtä olevia ihmisiä että kaupungin taloutta.

Ongelmista huolimatta nyt käsiteltävässä talousarvioesityksessä on myös positiivisia asioita. Esitys mahdollistaa kaupungin oman toiminnan kehittämisen edelleen. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa panostetaan palveluiden parempaan saatavuuteen. Tämä toteutetaan toimintaan uudistamalla muun muassa omalääkärijärjestelmästä luopumalla. Terveyspalvelut säilyvät Kämmenniemessä. Vammaispalveluiden osalta laitosasumisen purkamista jatketaan. Ikäihmisten palveluissa tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään. Kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalvelut laajenevat kattamaan koko kaupungin. Kotihoidon henkilöstömäärää tullaan lisäämään. Lastensuojelutarpeen arvioinnin aikatauluissa on päästy parempaan tilanteeseen ja muun muassa ennaltaehkäisevää Ice Hearts -toimintaa voidaan laajentaa. Liikunnan edistämistä tehdään strategisemmin ja matalalla kynnyksellä, kaupunkilaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Oleellista palveluiden tarpeisiin vastaamisessa on toiminnan uudistaminen. Tämän talousarvion puitteissa tarpeisiin vastaaminen ei onnistu rahaa lisäämällä. Tampereen kaupungin onkin jatkettava oman organisaationsa uudistamista. Konsernihallinnon uudistaminen on osa tätä prosessia ja uuden toimintamallin rakentaminen tilaaja-tuottaja-mallin tilalle on seuraava askel. Yhteistyö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on myös tärkeää. Sopimalla työnjaosta voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja, laskea kustannuksia ja parantaa potilaiden hoidon laatua.

Kaupungin on jatkettava kehittymistään myös ensi vuonna. Raitiotiehankkeen toteuttamisesta päätetään ensi vuoden aikana. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa ratikan rakentamista ja meistä on hyvä, että talousarvioesitys mahdollistaa tämän hankkeen loppuun viemisen.

Erityisen suurella ilolla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tervehtii kahta talousarvioesityksestä löytyvää asiaa – aktiivipassikokeilun jatkamista ja sosiaalisen luototuksen aloittamista. Tämän vuoden aikana aktiivipasseja on myönnetty lähes 2000 tamperelaiselle mikä todistaa sen, että passille on tarvetta. Useimmissa muissa Suomen kaupungeissa käytössä olevan sosiaalisen luototuksen aloittaminen myös Tampereella on tärkeä avaus. Sosiaalisella luototuksella voidaan ehkäistä taloudellisten vaikeuksia syvenemistä ja torjua tarvetta esimerkiksi toimeentulotukeen. Nyt toteutettavalla mallilla sosiaalista luototusta pilotoidaan tämän valtuustokauden loppuun mihin mennessä saamme tietoa luototuksen kustannuksista ja vaikutuksista.

Hyvistä asioista huolimatta talousarvioesitys asettaa Tampereen kaupungin organisaation ja työntekijät jälleen suurten haasteiden eteen. Esitys sisältää riskejä jotka toteutuessaan syövät pohjan pois talousarviolta. Esimerkiksi aikaisempien vuosien kaltaiseen toimeentulotukimenojen kasvuun ei ole talousarvioesityksessä varauduttu. Mahdolliset muut yllättävät menot saattavat myös viedä pohjaa talousarviolta.

Suurimpana ongelmana talousarvioesityksessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen. Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt lakia joka mahdollistaisi oikeuden rajaamisen ja esimerkiksi Helsinki on päättänyt olla toteuttamatta rajauksia. Valtuustoryhmämme katsoo, että rajausta ei pidä toteuttaa myöskään Tampereella. Esitän, että talousarviokirjan sivulta 55, Varhaiskasvatus ja esiopetus, poistetaan viittaukset subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen ja sen sijaan todetaan, että Tampereen kaupunki ei ota käyttöön uudistuvan varhaiskasvatuslain mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeuteen. Lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Päätöksen aiheuttamat lisäkustannukset 1,6 miljoonaa euroa katetaan kasvattamalla vuoden 2016 talousarvion alijäämää.

Ryhmämme kannattaa myös sosialidemokraattisen valtuustoryhmän päivähoidon ryhmäkokoja koskevaa esitystä.

Tampere elää vaikeita aikoja. Vaikeat ajat koettelevat kaupunkilaisia työttömyyden ollessa lähes 20 prosentin tasolla. Valtuustoryhmämme kantaa huolta erityisesti lapsiperheiden kasvaneesta köyhyydestä. Emme saa toistaa 90-luvun laman virheitä ja leikata lasten oikeuksista. Meidän on oltava varovaisia siinä mistä ja miten säästämme. Muutoksia on tehtävä mutta ne on tehtävä tulevaisuutta ajatellen. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista ja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamista lukuun ottamatta ryhmämme on valmis hyväksymään pormestarin talousarvioesitykseen ja kannatamme esitystä muilta osin.

Mikko Aaltonen

puheenjohtaja

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei jaeta eteenpäin. Täytä puuttuvat kentät *